Konkurs plastyczny "Polska oczami dziecka"

Grójecki Ośrodek Kultury

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

„Polska oczami dziecka”

Kategorie wiekowe:

I - Przedszkola i Oddziały Przedszkolne dzieci 4-5 lat

II -  klasy „0”

III -  klasy I-III Szkół Podstawowych

IV – klasy IV-V Szkół Podstawowych

V –  klasy VI- VIII Szkół Podstawowych

UWAGA: przypisując do kategorii bierzemy pod uwagę  klasę , a nie rocznik!!!!

Kryterium oceny prac:

* samodzielność wykonania,

* staranność wykonania,

* wrażenie artystyczne.

* interpretacja tematu

 

UWAGA! w przypadku najmłodszej kategorii dopuszcza się niewielka pomoc opiekuna!!!

Zasięg terytorialny:

Konkurs obejmuje wyłącznie dzieci i młodzież z terenu gminy Grójec

Główne założenia konkursu:

- udział w obchodach 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

- propagowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży

- rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej,

- zapoznawanie z różnorodnymi technikami malarskimi,

- prezentacja talentów plastycznych.

 

Przepisy ogólne:

 

 1. Na Konkurs można nadesłać jedynie 1 pracę jednego autora . Z każdej placówki dopuszcza się maksymalnie 10 uczestników!!!
 2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, ale muszą to być elementy, które nie będą odpadać z pracy!!!
 3. Prace powinny być wykonane w formacie A-4 lub A-3 Organizator nie dopuszcza prac grupowych. Mogą natomiast być formy przestrzenne prac.
 4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą; imię i nazwisko oraz kategorię wiekową, nazwę placówki. Metryczkę z danymi prosimy wykonać komputerowo lub wypisać drukowanymi literami i umieścić NA ODWROCIE PRACY Brak metryczki lub jej nieczytelność powodują wykluczenie pracy z konkursu.
 5. W przypadku prac zgłaszanych ze szkół należy dołączyć listę wszystkich uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych. (imię, nazwisko, klasa) z pieczątką placówki. Organizator nie  dopuszcza składania prac indywidualnie. Praca, która nie będzie umieszczona na żadnej liście zbiorczej ze szkół zostaje automatycznie wykluczona z konkursu.
 6. Tematyka prac to szeroko rozumiana Polska taka, jaką Ją widzą dzieci i z czym Ją kojarzą. Symbolika, forma plakatu albo forma malarska są dopuszczalne, tak jak i każda inna wizja artystyczna.
 7. Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora, natomiast nienagrodzone można odebrać w G.O.K  bezwzględnie  w dniach 7-9 listopada br. Po w/w terminie prace ulegają zniszczeniu.
 8. Wręczenie nagród nastąpi w dniu. 14 listopada br . /wtorek /o godzinie 11.00 w Klubie Artystycznym GALERIA w GOK.
 9. 9. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac i wizerunku uczestnika w relacjach z konkursu zamieszczanych w mediach. W załączeniu regulaminu klauza RODOz listą do podpisania przez rodzica /opiekuna dziecka, którego praca będzie składana do GOK. Klauzulę z podpisami dostarcza się wraz z pracami konkursowymi i protokołem szkolnym. Brak w/w klauzuli skutkuje wykluczeniem prac z konkursu.
 10. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Informacji udziela Dział Edukacji Kulturalnej, Pani Grażyna Dubiel – tel. 664 23 06.
 11. Termin składania prac upływa dnia 24 pażdziernika br. /środa/

Lista osób nagrodzonych znajdzie się  6 listopada br. br.

Więcej informacji:

http://gokgrojec.pl/konkursy/konkurs-plastyczny-polska-oczami-dziecka/611-konkurs-plastyczny-polska-oczami-dziecka